Met ingang van 2014 is de Stichting Hoorspel Nú (SHNú) door de Belastingdienst aangemerkt als een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Indien een instelling als zodanig is aangemerkt, geniet zij enige fiscale tegemoetkomingen, zoals een vrijstelling voor het schenkings- en successierecht.

Er is door de Dienst per 1 januari 2014 een aantal nieuwe voorwaarden gesteld, met als doel het vertrouwen in de filantropische sector te bevorderen.

SAMENVATTING

 • De Stichting Hoorspel Nú te Purmerend is opgericht op 23 februari 2004 en heeft als fiscaal nummer: 81 31 54 121; het BTW-nummer luidt: NL8131.54.121.B01.
 • De Stichting is bereikbaar via het internet onder hoorspelnu@planet.nl en telefonisch onder het nummer 0299-785006. Het postadres: Overweerse polderdijk 5, 1442 AC Purmerend.
 • De Stichting Hoorspel Nú heeft als voornaamste doelstelling het vervaardigen van hoorspelen voor mensen met een visuele beperking van welke aard dan ook. Daarnaast wil zij het hoorspel als cultureel erfgoed (weer) onder de aandacht brengen van een breed publiek – jong en oud – en tevens een podium bieden aan acteurs en schrijvers om zich te bekwamen in het spelen, respectievelijk schrijven van hoorspeldialogen. Het beleid is erop gericht jaarlijks enkele hoorspelen uit te brengen.
 • Het bestuur wordt gevormd door Wilco Meijer (voorzitter), Chiel de Kruijf (secretaris) en Wim Wiegel (penningmeester).
  Onbezoldigd bestuursadviseuse is Audrey van der Jagt.
 • De Stichting kent geen beloningsbeleid; slechts onkosten worden vergoed.
 • De Activiteiten, vooral het vervaardigen van hoorspelen, staan verderop in deze rubriek uitgebreid vermeld, alsook andere relevante informatie betreffende de Stichting.

DE VOORWAARDEN PUNTSGEWIJS TOEGELICHT

NAAM VAN DE STICHTING
De Stichting Hoorspel Nú werd op 23 februari 2004 ten kantore van notaris Ferd de Waal in het Betuwse Lingedorp Rumpt (Gemeente Geldermalsen) opgericht. Zij heeft als fiscaal nummer 813154121 en staat bij de Kamer van Koophandel Arnhem ingeschreven onder nummer 11058207. Het BTW- nummer is: NL8131.54.121 B01.

CONTACTGEGEVENS
Het secretariaat van de Stichting Hoorspel Nú is gevestigd op het adres Overweerse polderdijk 5, 1442 AC Purmerend.
Telefonisch bereikbaar onder het nummer 0299 785006.
Het e-mailadres: hoorspelnu@planet.nl. De website van de Stichting: www.hoorspelnu.nl.
Banknummer: IBAN: NL04 INGB 0004 2079 05 ten name van Stichting Hoorspel Nú.

SAMENSTELLING BESTUUR
Het bestuur van de Stichting bestaat uit:

 • Wilco Meijer, registeraccountant en voormalig partner bij Ernst & Young, voorzitter. Woonplaats Blaricum.
 • Chiel de Kruijf, ex-dagblad-, tijdschrift- en omroepjournalist, maakte ook gedurende een aantal jaren deel uit van de Hoorspelkern van de Nederlandse publieke omroep.
  Is secretaris van de Stichting, woont in Purmerend.
 • Wim Wiegel, financieel adviseur, voormalig staflid van F. van Lanschot Bankiers te ’s-Hertogenbosch en penningmeester van de Stichting. Hij woont in Breda.

Oud-voorzitter Audrey van der Jagt, woonachtig in Purmerend, fungeert vanaf maart 2010 als onbezoldigd adviseuse van het bestuur.

DOELGROEPEN, BELEIDSPLAN EN DOELSTELLING
Een stukje geschiedenis

De bloeitijd van het hoorspel viel in de jaren veertig, vijftig en zestig van de vorige eeuw. De omroepverenigingen produceerden jaarlijks vele honderden hoorspelen, die een groot luisterpubliek trokken. Wanneer een aflevering van Paul Vlaanderen, Sprong in het heelal of De familie Doorsnee werd uitgezonden, waren de straten leeg: privéafspraken, vergaderingen en clubavonden werden veiligheidshalve verplaatst naar andere tijdstippen. De Nederlandsche Radio-Unie – later omgedoopt tot Nederlandse Omroepstichting – beschikte in die tijd over een eigen Hoorspelkern met ervaren acteurs, en organiseerde zelfs eind jaren vijftig, begin jaren zestig tot driemaal toe voor talentvolle jongeren een tweejarige opleiding tot hoorspelacteur.
Die tijd is voorgoed voorbij. Eind jaren ´60, begin jaren´70 kwam de kentering. De televisie begon haar zegetocht, waardoor de luistercijfers fors daalden. De omroepverenigingen verlegden hun geldstromen van de radio naar dit nieuwe medium. De Hoorspelkern werd opgedoekt; de productie van nieuwe hoorspelen werd teruggebracht tot een absoluut minimum. In het omringende buitenland daarentegen bestaat nog altijd een bloeiende hoorspelcultuur, vooral in Duitsland en Groot-Brittannië. Daar is het hoorspel nooit weggeweest.

Interesse bleef
De belangstelling en waardering voor deze dramatische kunstvorm, die de fantasie prikkelt en een eigen belevingswereld creëert, is echter onder Nederlanders nooit helemaal verdwenen. Het internet heeft deze liefhebbers weer bij elkaar gebracht.
Een zeer belangrijke doelgroep wordt bovendien gevormd door mensen – jong en oud – met een leesbeperking. Daarbij moet niet alleen worden gedacht aan blinden en slechtzienden. Ook mensen die lijden aan autisme, afasie, dyslexie, of lichamelijke handicaps als reuma, MS en Parkinson, alsmede sommigen met een verstandelijke handicap, behoren ertoe.

Doelstelling en Beleid
De Stichting Hoorspel Nú beoogt jaarlijks met hulp van professionele krachten en met financiële steun van liefdadigheidsfondsen, bedrijven en particulieren een aantal nieuwe hoorspelen uit te brengen, die in eerste instantie zijn bestemd voor mensen met een leesbeperking.
De Stichting stelt zich volgens haar statuten tevens tot doel het hoorspel – ook wel luisterspel, geluidsfilm, audiofilm of radiodrama genoemd – in ere te houden als nationaal cultureel erfgoed, en als waardevolle dramatische kunstvorm opnieuw onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Tevens wil zij een podium bieden aan auteurs en toneelspelers om zich te bekwamen in het schrijven, respectievelijk spelen van hoorspeldialogen.

De Stichting Hoorspel Nú heeft een samenwerkingsovereenkomst met Bibliotheekservice Passend Lezen in Den Haag (voorheen Stichting Aangepast Lezen). Van daaruit worden de promotie en de distributie van de hoorspelen onder de verschillende doelgroepen gedaan. Passend Lezen beschikt over alle door de Stichting vervaardigde hoorspelen.

Een groot aantal kinderproducties en hoorspelen voor volwassenen kunnen tevens worden geleend in verscheidene Nederlandse openbare bibliotheken.
Een exemplaar van alle door de Stichting Hoorspel Nú geproduceerde hoorspelen berust bij de Koninklijke Bibliotheek te ’s-Gravenhage.
De Stichting heeft sinds maart 2008 een samenwerkingsovereenkomst met Cliniclowns in Amersfoort, die de kinderhoorspelen mag plaatsen op www.neuzenroode.nl ten behoeve van langdurig zieke kinderen.
Een beperkt aantal hoorspelen van de Stichting Hoorspel Nú kan worden gedownload via www.luisterrijk.nl, wanneer zij over de rechten ervan beschikt.
Datzelfde geldt ook voor de Theaterboekwinkel ( www.theaterboekwinkel.nl), waar een gelimiteerd aantal titels op cd te bestellen is, evenals bij 123Luisterboek, zowel als download als op cd ( www.luistereenboek.nl) .

BELONINGSBELEID
De Stichting Hoorspel Nú kent geen beloningsstelsel. Alle medewerkers ontvangen slechts een vergoeding voor gemaakte kosten.

OVERZICHT VAN UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN
Gerealiseerde producties

 • In het voorjaar van 2004 heeft de Stichting in opdracht van Koninklijke Visio in Huizen en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid te Hilversum een gelimiteerde nieuwe versie verzorgd van de eenakter De Heer en Mevrouw Paul Vlaanderen, geschreven door Francis Durbridge.
 • In het najaar van 2005 en in het voorjaar van 2006 zijn drie hoorspel-cd’s van elk zestig minuten uitgebracht voor kinderen: December met hoorspelen over Sinterklaas, Kerst en Oud en Nieuw; een cd met korte hoorspelen over de tweeling Saskia en Jeroen naar verhaaltjes van Jaap ter Haar; en een cd met als thema Op Reis. De vier spannende hoorspelen op deze cd hebben alle te maken met vakantie en reizen. De cd’s December en Op Reis bevatten uitsluitend nieuw geschreven hoorspelen.
 • In het najaar van 2006 verscheen een dubbel-cd met twee eenakters van Paul Vlaanderen: De heer en mevrouw Paul Vlaanderen INCOGNITO en Paul Vlaanderen en het mysterie van de Westfield-juwelen.
 • In september 2007 werd een originele politiethriller met als hoofdpersoon de Amsterdamse inspecteur Versteeg uitgebracht: Inspecteur Versteeg en de moord op de dooie diender; in oktober gevolgd door een cd met De klucht van de Molenaar van Bredero, gespeeld door Theatergroep De Kale in de oorspronkelijke, zeventiende-eeuwse taal met verklarend commentaar.
  In november verscheen nog een nieuwe Saskia en Jeroen voor de ‘kleintjes’ met als thema 'WINTER'.
 • In februari 2008 verscheen de dubbel-cd Koning van Katoren naar het gelijknamige boek van Jan Terlouw, die er zelf ook een rolletje in speelt.
  Twee jeugdboeken van de Hilversumse oud-politieman Jan Postma – Wolf de speurhond en Wolf en de diamantdieven – werden tot één hoorspel bewerkt, dat werd uitgebracht in september 2008. Titel van deze cd: Wolf de speurhond en de diamantdieven.
  Audrey van der Jagt en Frans van Houtert schreven De Afspraak, een hoorspel voor en over ouderen, die moeite hebben met hun eenzaamheid en op zoek gaan naar gezelligheid en gezelschap. Deze cd verscheen in november 2008.
 • In mei 2009 werd de cd Vakantie uitgebracht voor de ‘kleintjes’ (vier tot negen jaar) met liedjes en hoorspelen die alle vakantie als onderwerp hebben. De vier liedjes zijn van Benny Vreden Kinderproducties BV in Hilversum; de hoorspelen werden geschreven door Audrey van der Jagt.
  Begin september 2009 verscheen ter gelegenheid van het eerste lustrum van de Stichting Hoorspel Nú de spannende dubbel-cd Paul Vlaanderen en het Z-mysterie, de remake van een hoorspelserie uit 1940, die door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog nooit in zijn geheel door de AVRO is uitgezonden.
 • Wolf en de kunstdieven is de titel van een cd voor de oudere jeugd met nieuwe avonturen van deze schrandere politiehond en zijn twee baasjes, Arne en Paul Westra. Deze tweede Wolf werd uitgebracht in februari 2010, naar drie boeken van Jan Postma.
  In juli 2010 verscheen Inspecteur Versteeg en de Britse bezoekers, waarin de Amsterdamse politieman hulp krijgt van Paul en Ina Vlaanderen bij het oplossen van een moord en de diefstal van iconen.
 • In februari 2011 werd Belle van Zuylen, Een liefde in brieven uitgebracht, een hoorspelbewerking van Audrey van der Jagt van een toneelstuk, geschreven door Ineke ter Heege en Jan-Jaap Jansen, dat eerder met veel succes werd opgevoerd door Theatergroep De Kern onder de titel Belle of Geen talent voor Ondergeschiktheid.
  In opdracht van Koninklijke Visio werd in het voorjaar van 2011 een spannend politiehoorspel vervaardigd in het kader van een jubileum van de Audiotheek. Gekozen werd voor een hoorspelbewerking van het boek Wurgkoord, geschreven door Bert Muns en uitgegeven door Luitingh-Sijthoff. Het speelt zich af in Utrecht en verscheen officieel in september 2011.
  Eind november van hetzelfde jaar werd het hilarische kinderhoorspel Quarks uitgebracht, naar een boek van Francine Oomen. Deze cd is alleen beschikbaar voor kinderen met een leeshandicap. Alle leerlingen van de scholen van Koninklijke Visio bijvoorbeeld ontvingen met Sinterklaas een exemplaar van het hoorspel.
 • Op 13 maart 2012 verscheen Wij waren achttien in getal, een hoorspel geschreven door Audrey van der Jagt, dat is gewijd aan De Geuzen, de eerste verzetsgroep in de Tweede Wereldoorlog en hoofdzakelijk spelend in Vlaardingen. Het hoorspel werd – samen met een boek onder dezelfde titel, geschreven door de Vlaardingse historicus drs. Klaas Kornaat – uitgebracht ter gelegenheid van de uitreiking van de 26e Geuzenpenning in de Grote Kerk van Vlaardingen. Voor deze kostbare productie kreeg de Stichting financiële steun van onder andere het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o., het VSB-fonds en enkele bedrijven. Voor kinderen werd in november 2012 in samenwerking met verhalenverteller Eric Borrias een cd uitgebracht met twee sprookjes: Hans en de draak en Anna Suzanna... de fee die vuur kon spuwen.
 • In de zomer van 2013 werd de cd Erin Geluisd vervaardigd, een spannend hoorspel, eveneens voor kinderen, naar een boek van Mirjam Oldenhave.
 • Paul Vlaanderen en het Gregory-mysterie verscheen in november 2014. Dit tiendelige hoorspel op meerdere cd´s –ooit uitgezonden door de AVRO in 1947, maar niet bewaard gebleven – werd uitgebracht ter gelegenheid van het tweede lustrum van de Stichting Hoorspel Nú. Een kostbare productie, waarvoor al enkele jaren gelden waren gereserveerd.
 • In het najaar van 2015 werd 'Harteloos' uitgebracht, een hoorspelbewerking van het gelijknamige boek van de blinde auteur Cees Smit. Het spannende verhaal speelt zich af in de wereld van het vastgoed. Een groep internationale makelaars krijgt te maken met chantage en ontvoering, waarbij de grofste middelen worden toegepast.
 • In oktober 2016 werd aan de collectie een nieuwe (oude) Paul Vlaanderen toegevoegd. De remake van een hoorspel dat 12 jaar geleden werd uitgebracht onder de titel: “De Heer en Mevrouw Paul Vlaanderen”.
  Het verhaal speelt zich af in de trein van Milaan naar Basel en heeft alle ingrediënten in zich waardoor schrijver Francis Durbridge de ‘koning van de cliffhangers’ wordt genoemd.
  Het hoorspel is uitgebracht onder de naam “Paul en Ina Vlaanderen Op dood spoor”.
 • De hoorspelproductie ‘Binnen de poorten’ is beschikbaar vanaf januari 2018. De oorlogservaringen van de Joodse Jules Schelvis, die in 1943 op transport werd gesteld naar vernietigingskamp Sobibor, staan hierin centraal. Het hoorspel werd gemaakt op basis van het gelijknamige boek van Jules Schelvis en wordt omlijst met historische fragmenten en Joodse muziek.
 • In april 2019 kwam voor alle geïnteresseerden het hoorspel In de schaduw van Rodin uit, over het turbulente leven van een van Rodins leerlingen: Camille Claudel. Een dramatische persoonlijke geschiedenis gecombineerd met een tijdsbeeld van de kunstenaarswereld in het Parijs van eind 19e eeuw.
 • In opdracht van Bibliotheekservice Passend Lezen in Den Haag werd begin 2020 het spannende hoorspel De sluipschutter vervaardigd naar een boek van de Amsterdamse politieman Bert Muns.

Andere activiteiten
De Stichting Hoorspel Nú organiseert incidenteel Hoorspeldagen – bestemd voor haar doelgroep en andere in het hoorspel geïnteresseerden – en verzorgt ook gesproken inleidingen en artikelen over de geschiedenis en de huidige positie van het hoorspel.

(Bijgewerkt tot 16 april 2021)


VERKORTE JAARREKENING

Toelichting

Personalia rechtspersoon
Naam
Rechtsvorm
Statutaire zetel
Inschrijfnummer handelsregister

Stichting Hoorspel Nú
Stichting
Rumpt
11058207Toepasselijk jaarrekeningregime
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.
Het jaarrekeningregime voor micro-rechtspersonen zoals bedoeld in artikel 2:395a BW is op de rechtspersoon van toepassing.

Waarderingsgrondslagen
Activa en passiva worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs.
Verplichtingen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar, worden in acht genomen indien zij voor het einde van het boekjaar bekend zijn geworden.
Alle bedragen zijn weergegeven in euro's.

Resultaatberekeningsgrondslagen
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.
De lasten worden bepaald op historische basis.
Alle bedragen zijn weergegeven in euro's.

 

[Home ][ANBI ][Activiteiten ][Actueel ][Geluid ][Contact ][Sponsors ][Links ]

© - 2021 - All rights reserved